< назад

Комисии

КОМИСИЈА НА КОМЕСАРИ

 1. Бесник Мурати - претседател
 2. Никола Панчев - член
 3. Џавид Мехмеди - член
 4. Атанас Филиовски - член

НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА

 1. Зоран Дервишов - претседател
 2. Благоја Мешковски - член одговорен за протокол
 3. Бојан Наумовски - член одговорен за информатичка администрација
 4. Субхи АлБарагони - член одговорен за информатичка администрација
 5. Бранко Тасевски - член одговорен за информатичка администрација
 6. Владимир Медарски - член одговорен за информатичка администрација
 7. Арбен Алији - член одговорен за информатичка администрација

РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА

 1. Бранко Тасевски - претседател
 2. Ивана Аврамова - член
 3. Јетмира Дервиши - член

СУДИСКА КОМИСИЈА

 1. Боби Војдиновски - претседател
 2. Благој Атанасов - секретар
 3. Игор Лазарев - член
 4. Валентина Пурдеска - член

ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА

 1. Д-р Ѓоре Дервишев - претседател
 2. Д-р Зоран Андоновски - член
 3. Д-р. Ненад Петков - член
 4. Д-р Русе Пецановски - член

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

 1. Димитaр Аргакијев - претседател
 2. Даниела Крстева Николовска - член
 3. Бојана Миросављевиќ - член